2250 Sayılı Karar

Güvenlik Konseyi tarafından 9 Aralık 2015 tarihinde 7573. toplantısında kabul edilmiştir.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@mtenbruggencate?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Matthew TenBruggencate</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Güvenlik Konseyi,

Kadınlar, Barış ve Güvenlik hakkındaki 1325 (2000), 1820 (2008), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) ve 2242 (2015) kararlarını ve başkanının ilgili tüm açıklamalarını, Terörle Mücadele hakkındaki 2178 (2014) ve 2195 (2014) kararlarını ve de başkanının S/PRST/2015/11 açıklamasını ve Başkanının Çatışma Sonrası Barış İnşasına İlişkin S/PRST/2012/29 ve S/PRST/2015/2 açıklamalarını hatırlatarak,

Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunmasına ilişkin 1265 (1999) ve 1894 (2009) kararlarını hatırlatarak,

Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerini ve Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sürdürülmesine ilişkin Şart uyarınca Güvenlik Konseyi’nin birincil sorumluluğunu göz önünde bulundurarak,

Bu karar bağlamında gençlik teriminin 18-29 yaşları arasındaki kişileri tanımlandığını ve ayrıca Genel Kurul’un A/RES/50/81 ve A/RES/56/117 kararlarındaki gençlik tanımı dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeylerde terimin farklı tanımları olabileceğini belirterek,

Günümüzdeki genç neslin dünyanın şimdiye kadar bildiği en büyük nesil olduğunu ve genellikle gençlerin silahlı çatışmalardan etkilenen ülkelerin nüfusunun çoğunluğunu oluşturduğunu kabul ederek,

Mülteciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere siviller arasında silahlı çatışmalardan olumsuz etkilenenlerin büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğuna ve gençlerin eğitime ve ekonomik fırsatlara erişiminin kesintiye uğramasının kalıcı barış ve uzlaşma üzerinde dramatik bir etkiye sahip olduğuna dair endişesini ifade ederek,

Barışın ve güvenliğin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda gençliğin önemli ve olumlu katkısını kabul ederek,Gençliğin çatışmaların önlenmesi ve çözümünde oynayabileceği önemli rolü ve sürdürülebilir, kapsayıcı ve başarılı barışı koruma ve barışı tesis etme çalışmalarının kilit bir unsuru olduğunu tasdik ederek,

Gençliğin kalıcı barışı şekillendirmeye ve adalete ve uzlaştırmaya katkıda bulunmaya aktif olarak dahil olması gerektiğini ve genç nüfusun geni bir kesiminin, kapsayıcı politikalar uygulandığı takdirde, kalıcı barış ve ekonomik refaha katkıda bulunabilecek benzersiz bir demografik pay sunduğunu kabul ederek,

Radikalleşmenin şiddete ve şiddet içeren aşırılığa doğru yükselişinin, özellikle gençler arasında istikrar ve kalkınmayı tehdit ettiğini ve çoğu zaman barış inşası çabalarını rayından çıkararak çatışmayı kışkırtabileceğini kabul etmekte ve gençler arasında radikalleşmenin şiddet ve şiddet içeren aşırılığa doğru yükselmesine neden olan ve terörizme olanak sağlayan koşulların ve faktörlerin ele alınmasının önemini vurgulayarak,

Küreselleşmiş bir toplumda, internet özelinde, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin, gençleri terör eylemlerine dahil etmek ve teşvik etmek, ayrıca faaliyetlerini finanse etmek, planlamak ve hazırlamak için teröristler ve onların destekçileri tarafından artan kullanımı hususunda endişesini ifade etmekte ve Üye Devletler’in, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstererek ve uluslararası hukuk kapsamındaki diğer yükümlülüklere uygun olarak, teröristlerin teknolojiyi, iletişimi ve kaynakları terörist eylemlere desteği arttırmak için kullanmasını önlemek için işbirliği içinde hareket etme ihtiyacının altını çizerek,

Gençlerin, terörizme yol açan ve çatışmayı körükleyen, sosyo-ekonomik kalkınmayı engelleyen ve bölgesel ve uluslararası güvensizliği besleyen şiddet içeren aşırılığın önlenmesi ve buna karşı mücadelede olumlu rol modelleri olarak oynayabilecekleri önemli rolü belirterek,

Genel Sekreter’in, gençlerin katılımını, liderliğini ve güçlendirilmesini Birleşmiş Milletler’in stratejisi ve reaksiyonlarının özü olarak entegre etmek için Şiddet İçeren Aşırılığı Önlemeye Yönelik bir Eylem Planını sonuçlandırmakta olduğunu belirterek,

Dünya Gençlik Eylem Programı’nı, Gençlerin Barışın İnşasına Katılımına İlişkin Yol Gösterici İlkeler’i, Küresel Gençlik, Barış ve Güvenlik Forumu’nu (Ağustos 2015), Amman Gençlik, Barış ve Güvenlik Deklarasyonu’nu, Şiddet İçeren Aşırıcılığa Karşı Küresel Gençlik Zirvesi’ni (Eylül 2015) ve Şiddet İçeren Aşırıcılığı Önleme ve Barışı Teşvik Etme Eylem Gündemi’ni belirtmekte ve gençlerin çatışma ve çatışma sonrası durumlarda barışın inşasına kapsayıcı katılımını ve olumlu katkı sağlayan bir altyapı yaratmadaki rollerini kabul ederek,

Ulusal hükümetlerin ve bölgesel ve uluslararası kuruluşların gençleri barışı inşa etme ve sürdürme sürecine dahil etmeye yönelik devam eden çalışmalarını onaylayarak,

Üye Devletleri, kapsayıcı kalkınmaya yönelik ortak bir BM yaklaşımı geliştirmenin çatışmayı önlemek ve uzun vadeli istikrar ve sürdürülebilir barışı sağlamak için bir anahtar olarak değerlendirilmesi hususunda desteklemekte ve bu bağlamda, sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve dini dışlamanın, hoşgörüsüzlüğün ve ayrıca terörizme yol açabilecek şiddet içeren aşırılığın çatışmanın itici gücü olarak belirlenmesinin ve ele alınmasının önemini vurgulayarak,

Çatışma sırasında ve çatışma sonrası gençlerin korunmasının ve barış süreçlerine katılımlarının uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesine ve geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini kabul ederek ve silahlı çatışmalarda gençler de dahil olmak üzere sivillerin korunmasının, çatışmayı çözüme kavuşturmak ve barışı inşa etmek için gerekli olan her türlü kapsamlı stratejinin önemli bir boyutu olması gerektiğine inanarak,

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün ilgili hükümlerini belirterek,

Katılım

1) Üye Devletleri terörizme yol açabilecek şiddet içeren aşırılığa karşı koyabilecek kurumlar ve mekanizmalar da dahil olmak üzere çatışmanın önlenmesi ve çözümüne yönelik yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası kurumlarda ve mekanizmalarda karar alma süreçlerinde gençlerin kapsayıcı temsiliyetini artırmanın yollarını ve uygun görüldüğü şekilde, barış süreçlerine ve anlaşmazlıkların çözümüne gençlerin anlamlı katılımı için entegre mekanizmalar oluşturmayı düşünme konusunda teşvik eder;

2) Tüm ilgili aktörleri, barış anlaşmalarını müzakere ederken ve uygularken, uygun olduğu şekilde, gençlerin katılımını ve görüşlerini hesaba katmaya ve marjinalleştirilmelerinin, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki spesifik yönler de dahil olmak üzere tüm toplumlarda sürdürülebilir barışın inşasına zararlı olduğunu kabul etmeleri için çağrıda bulunur:

(a) Ülkesine geri dönüş ve yeniden yerleşme sırasında ve rehabilitasyon, yeniden entegrasyon ve çatışma sonrası yeniden yapılanma için gençlerin ihtiyaçları;

(b) Çatışma çözümü için yerel genç barış girişimlerini ve yerel süreçleri destekleyen ve barış anlaşmalarının uygulama mekanizmalarına gençleri dahil eden önlemler;

(c) Barış inşası ve çatışma çözümünde gençleri güçlendirmek için önlemler;

3) Yerel ve uluslararası gençlik gruplarıyla istişare yoluyla, uygun görüldüğü şekilde, gençlikle ilgili hususları dikkate alan Güvenlik Konseyi misyonlarının önemini vurgular;

Koruma

4) Silahlı çatışmanın tüm taraflarını, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve ayrıca 1977 Ek Protokolleri kapsamında kendilerine uygulanan yükümlülükler de dahil olmak üzere sivillerin, genç olanlar da dahil olmak üzere, korunmasına ilişkin uluslararası hukuk kapsamında kendileri için geçerli olan yükümlülüklere kesin surette uymaya davet eder;

5) Devletleri ayrıca, 1951 Mültecinin Statüsüne İlişkin Sözleşme ve ayrıca 1967 Protokolü, 1979 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme ve ayrıca 1999 tarihli İhtiyari Protokol ve Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme kapsamında kendileri için geçerli olan yükümlülüklere uymaya davet eder;

6) Ayrıca Üye Devletleri dokunulmazlığı sona erdirmek için ilgili yükümlülüklerine uymaya çağırır ve uluslararası önemi haiz en ciddi suçlar için dokunulmazlığa karşı mücadelenin, Uluslararası Ceza Mahkemesi, ad hoc ve karma mahkemeler ve ulusal mahkemelerdeki ihtisas odaları tarafından yürütülen çalışmalar ve kovuşturmalar yoluyla güçlendirildiğini belirtmekle beraber soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve gençler de dahil olmak üzere sivillere karşı işlenen diğer korkunç suçlardan sorumlu olanları soruşturmaya ve kovuşturmaya davet eder;

7) Silahlı çatışmanın tüm taraflarını, genç olanlar da dahil olmak üzere sivilleri her türlü cinsel ve cinsiyete dayalı şiddetten korumak için gerekli önlemleri almaya davet eder;

8) Devletlerin, ilgili uluslararası yasa tarafından belirtildiği şekilde, kendi sınırları içerisinde yer alan ve kendi yargısına tabi olan tüm bireylerinin -gençler de dahil olmak üzere- haklarına saygı duyması ve bunları garanti altına alması gerektiğini yeniden teyit eder ve keza her devletin halklarını soykırımdan, savaş suçlarından, etnik temizlikten ve insanlığa karşı suçlardan korumak için birincil sorumluluk taşıdığını yeniden teyit eder;

9) Üye Devletleri, silahlı çatışma sırasında ve çatışma sonrasında gençler de dahil olmak üzere sivillerin korunmasını sağlayan uluslararası hukuka uygun özel tedbirler almaya teşvik eder;

Önleme

10) Üye Devletleri, farklı özgeçmişlere sahip gençler de dahil olmak üzere genç aktörlerin fark edildiği ve şiddeti önlemeye yönelik faaliyetlerini uygulamaları ve sosyal uyumu desteklemeleri için yeterli desteğin verildiği kapsayıcı ve kolaylaştırıcı bir ortamı sağlamaya teşvik eder;

11) Gençler için sosyal ve ekonomik kalkınma dahil barış inşası çabalarına olumlu katkıda bulunacak politikalar geliştirmenin, yerel ekonomileri büyütmek için tasarlanmış projeleri desteklemenin ve gençlere istihdam fırsatları ve mesleki eğitim sağlamanın, onların eğitimlerinin geliştirmenin ve genç girişimciliği ve yapıcı politik katılımını desteklemenin önemini vurgular;

12) Üye Devletleri, uygun görüldüğü şekilde, gençleri sivil yapılara ve kapsayıcı siyasi süreçlere yapıcı bir şekilde katılma becerisiyle donatan kaliteli barış eğitimlerini desteklemeye teşvik eder;

13) İlgili tüm aktörleri, gençleri de içeren barış, hoşgörü, kültürlerarası ve dinlerarası diyalog kültürünü teşvik etmek ve şiddet, terörizm, yabancı düşmanlığı ve her türlü ayrımcılık türlerine katılımlarını engellemek için mekanizmalar oluşturmayı düşünmeye davet eder;

Ortaklıklar

14) Üye Devletleri, ilgili kuruluşlar, fonlar ve programlar, ilaveten Birleşmiş Milletler Barış İnşası Destek Ofisi, Birleşmiş Milletler Barış İnşası Fonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, BM Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ve diğer ilgili kurumlar ve bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki aktörler tarafından üstlenilenler de dahil olmak üzere, çatışma ve çatışma sonrası durumlarda gençlerin ihtiyaçlarını ve barış çabalarına katılımını dikkate alan siyasi, mali, teknik ve lojistik desteklerini uygun şekilde arttırmaya teşvik eder;

15) Barış İnşası Komisyonu’nun, silahlı çatışma sırasında ve sonrasında, gençleri anlamlı bir şekilde dahil etmek için gerekli olan barış inşası strateji yollarına nasihatlerini ve tavsiyelerini de katarak gençler arasında terörizme yol açabilecek radikalleşmenin şiddete ve şiddet içeren aşırılığa doğru yükselmesine yol açan koşulları ve faktörleri ele almadaki yaşamsal rolünü vurgular;

16) Üye Devletleri, gençleri, aileleri, kadınları, dini ve kültürel liderleri, eğitim liderlerini ve diğer tüm ilgili sivil toplum gruplarını güçlendirerek, terör eylemlerini kışkırtabilecek şiddet içeren aşırılık yanlısı anlatılara karşı stratejiler geliştirme noktasında ve terörizme yol açabilecek şiddet içeren aşırılığın yayılmasına elveriş sağlayan koşulları ele alma noktasında ilgili yerel toplulukları ve sivil toplum aktörlerini dahil etmelerini teşvik eder ve ayrıca bu türden şiddet içeren aşırılıklara dahiliyetleri engellemek ve toplumsal kapsayıcılığı ve uyumu arttırmak için özel yaklaşımlar benimsemeleri hususunda teşvik eder;

Çözülme & Yeniden Bütünleşme

17) Silahsızlanma, seferberliğin sona erdirilmesi ve yeniden entegrasyon planlamasında yer alan herkesi, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki belirli hususlar da dahil olmak üzere, silahlı çatışmalardan etkilenen gençlerin ihtiyaçlarını dikkate alma hususunda destekler:

(a) Kanıta dayalı ve cinsiyete duyarlı genç istihdam fırsatları, kapsayıcı işgücü politikaları, gençlerle beraber ve özel sektör ortaklığıyla geliştirilen ulusal gençlik istihdamı eylem planları ve gençliğin marjinalleşmesini önlemede eğitim, istihdam ve öğretimin birbiriyle ilişkili rolünü kabul etmek;

(b) Barış kültürünü teşvik edecek şekilde tasarlanmış ilgili eğitim fırsatları aracılığıyla işgücü taleplerini karşılamak için gençlerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeye yönelik yatırım;

(c) Gençlik istihdamı ve girişimcilik programlarındaki paydaşlar olarak gençlerin öncülüğündeki ve barış inşası odaklı kuruluşlar için destek;

18) Birleşmiş Milletler Şartı’nın 41. Maddesi uyarınca tedbirler hayata geçirildiğinde, bunların gençler de dahil olmak üzere nüfus üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmeye hazır olduğunu belirtir;

Sonraki Adımlar

19) Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerini, Raportörleri ve Genel Sekreter’in Gençlik Elçisi ve Genç Mülteciler için Özel Elçi olmak üzere Genel Sekreter’in özel elçilerini ve temsilcilerini silahlı çatışmalar sırasında ve çatışma sonrası durumlarda gençlerin ihtiyaçlarına ilişkin koordinasyonu ve etkileşimi geliştirmeye davet eder;

20) Genel Sekreter’den yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde etkili yanıtlar tavsiye etmek için gençliğin barış süreçlerine ve çatışma çözümüne olumlu katkısı konusunda bir ilerleme çalışması yürütmesini talep eder ve ayrıca Genel Sekreter’den bu çalışmanın sonuçlarını Güvenlik Konseyi’ne ve Birleşmiş Milletler’in tüm Üye Devletleri’ne sunmasını talep eder;

21) Ayrıca Genel Sekreter’den, Konsey’in gündeminde olan durumlar bağlamında, silahlı çatışma durumlarında gençlere ilişkin bilgiler ve bu karar kapsamında önleme, ortaklıklar, katılım, korunma, çözülme ve yeniden bütünleşme ile ilgili tedbirlerin varlığı da dahil olmak üzere, bu kararın uygulanmasına ilişkin alınan tedbirlerin raporlarına dahil etmesini de talep eder;

22) Bu konuyu aktif olarak gündeminde tutmaya karar verir.

Important Notice (ENG / TR): This is not an official translation / Bu Metin, resmi çeviri değildir.

PDF versiyonunu indirmek için tıklayın.