2419 Sayılı Karar

Güvenlik Konseyi tarafından 6 Haziran 2018 tarihinde 8277.

toplantısında kabul edilmiştir.

Güvenlik Konseyi,

2250 (2015) sayılı kararın tam olarak uygulanmasına olan bağlılığını yeniden

yineleyerek,

Kadınlar, Barış ve Güvenlik’e ilişkin 1325 (2000), 1820 (2008), 1889 (2009),

1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) ve 2242 (2015) kararlarını ve başkanının

ilgili tüm açıklamalarını hatırlatarak,

2178 (2014), 2195 (2014), 2354 (2017), 2395 (2017) ve 2396 ( 2017) dahil

olmak üzere Terörle Mücadele’ye ilişkin kararlarını ve Başkanı’nın S/PRST/2015/

11 açıklamasını da hatırlatarak,

Ayrıca Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunmasına ilişkin 1265 (1999) ve

1894 (2009) kararlarını hatırlatarak,

Barış inşası mimarisine ilişkin 1645 (2005), 2282 (2016) ve 2413 (2018)

kararlarını ve Başkanı’nın Çatışma Sonrası Barış İnşası’na ilişkin S/PRST/2012/29

ve S/PRST/2015/2 açıklamalarını hatırlatarak,

Bu karar bağlamında gençlik teriminin 18-29 yaşları arasındaki kişileri

tanımlandığını ve ayrıca Genel Kurul’un A/RES/50/81 ve A/RES/56/117

kararlarındaki gençlik tanımı dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeylerde

terimin farklı tanımları olabileceğini belirterek,

Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerini ve Uluslararası Barış ve

Güvenliğin Sürdürülmesine ilişkin Şart uyarınca Güvenlik Konseyi’nin birincil

sorumluluğunu dikkate alarak,

Birleşmiş Milletler’in, sonraki nesilleri savaş felaketinde kurtarmak için

kuruluş amacını yerine getirme becerisini desteklemenin önemini yineleyerek ve

önleyici diplomasi, arabuluculuk ve dostane girişimler, barışı koruma, barış inşası

ve barışı sürdürme konularına vurgu yaparak,

Barışın ve güvenliğin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda

gençliğin önemli ve olumlu katkısını yineleyerek,

Gençliğin çatışmaların önlenmesi ve çözümünde oynayabileceği önemli rolü

ve sürdürülebilir, kapsayıcı ve başarılı barışı koruma ve barış inşası çalışmalarının

kilit bir unsuru olduğunu yineleyerek,

Barışı sürdürme sorumluluğunun hükümet ve diğer tüm ulusal paydaşlar

tarafından geniş bir şekilde paylaşıldığı barış inşasında ulusal aidiyet ve liderliğin

önemini yineleyerek,

Barışın inşası ve sürdürülmesi için öncelikleri, stratejileri ve faaliyetleri

belirleme, yürütme ve yönetme konusunda ulusal hükümetlerin ve yetkililerin

birincil sorumluluğunu yineleyerek ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer

görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi herhangi

bir tür ayrım olmaksızın, gençlerin tam ve etkili katılımını sağlamak da dahil olmak üzere, kapsayıcılığın, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarının dikkate alınmasını

sağlamak için ulusal barış inşası süreçlerini ve hedeflerini ilerletmenin anahtarı

olduğunu vurgulayarak,

Toplum temelli sivil toplum dahil olmak üzere sivil toplumun, gençliğin, özel

sektörün, akademinin, düşünce kuruluşlarının, medyanın, kadınların ve kültürel,

eğitimsel ve dini liderlerin, terörizm tehditleri konusunda farkındalığı arttırmada ve

bunlarla daha etkili bir şekilde mücadele etmede önemini kabul ederek,

Özellikle çatışmanın önlenmesi ve çatışmanın tüm aşamalarında temel

nedenlerin ele alınması yoluyla barışı inşasına ve barışı sürdürmeye yönelik

kapsamlı bir yaklaşımın önemini vurgulayarak,

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasına yönelik entegre bir

yaklaşımın önemli katkısını kabul ederek,

Küreselleşmiş bir toplumda, internet özelinde, yeni bilgi ve iletişim

teknolojilerinin, gençleri terör eylemlerine dahil etmek ve teşvik etmek, ayrıca

faaliyetlerini finanse etmek, planlamak ve hazırlamak için teröristler ve onların

destekçileri tarafından artan kullanımı hususunda endişesini ifade ederek ve Üye

Devletler’in, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstererek ve uluslararası

hukuk kapsamındaki diğer yükümlülüklere uygun olarak, teröristlerin teknolojiyi,

iletişimi ve kaynakları terörist eylemlere desteği arttırmak için kullanmasını

önlemek için işbirliği içinde hareket etme ihtiyacının altını çizerek,

Her türlü ayrımcılığı ve şiddeti devam ettiren cinsiyet eşitsizlikleri de dahil

olmak üzere, gençlerin karşılaştığı ve onları belirli risklerle karşı karşıya bırakan

zorlukları ve genç kadınları belirli risklerle karşı karşıya bırakan kalıcı eşitsizlikleri

kabul ederek ve bu nedenle kadınların güçlendirilmesine ve cinsiyet eşitliğine olan

bağlılığı yineleyerek,

Hoşgörü ve saygıyı destekleme noktasında spor ve kültürün; kalkınma ve

barışın gerçekleşmesine artan katkısını ve sağlık, eğitim ve toplumsal kapsayıcılık

hedeflerine yaptığı katkıların yanı sıra gençlerin ve kadınların, bireylerin ve

toplulukların güçlendirilmesine yaptığı katkıları kabul ederek,

Eğitim hakkını ve bunun barış ve güvenliğin sağlanmasına katkısını

yineleyerek ve ayrıca evrensel ve kapsayıcı eğitim ve öğretime yapılan yatırımın,

devletlerin gençliğin anlık ve uzun vadeli gelişimini sağlamak için yapabileceği

önemli bir politika yatırımı olduğunu da kabul ederek ve kapsayıcı, eşitlikçi ve

kaliteli örgün ve yaygın eğitime erişimin gençlerin ilgili becerileri edinmesini ve

kapasitelerini geliştirmesini sağlayan önemli faktörler olduğunu tekrarlayarak,

1. Bağımsız başyazar ve Uzman Danışma Grubu tarafından sunulan

Gençlik, Barış ve Güvenlik’e ilişkin Bağımsız İlerleme Çalışması, “Kayıp Barış”ı

not eder;

2. Marjinalleştirilmelerinin sürdürülebilir barış inşa etmeye ve terörizme

sebebiyet veren şiddet içeren aşırıcılığa karşı koymaya zararlı olduğunu kabul

ederek, ilgili tüm aktörleri, barış anlaşmalarını müzakere ederken ve uygularken de

dahil olmak üzere, çatışmanın önlenmesi ve çözümü için gençlerin kapsayıcı

temsiliyetini artırmanın yollarını düşünmeye ve gençlerin anlamlı katılımını ve

görüşlerini dikkate almaya çağırır:

3. Gençliğin çatışmayı önleme ve çözümlemede oynayabileceği rolü kabul

eder;

4. Yerel ve uluslararası gençlik gruplarıyla istişare yoluyla da dahil olmak

üzere, uygun olduğu şekilde, gençlikle ilgili hususları dikkate alan Güvenlik

Konseyi misyonlarının önemini tekrarlar;

5. Silahlı çatışmanın tüm taraflarını, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve

ayrıca 1977 Ek Protokolleri kapsamında kendilerine uygulanan yükümlülükler de

dahil olmak üzere sivillerin, genç olanlar da dahil olmak üzere, korunmasına ilişkin

uluslararası hukuk kapsamında kendileri için geçerli olan yükümlülüklere kesin

surette uymaya çağırır ve Üye Devletleri, silahlı çatışma sırasında ve çatışma

sonrasında gençler de dahil olmak üzere sivillerin korunmasını sağlayan uluslararası

hukuka uygun özel tedbirler almaya teşvik eder;

6. Ayrıca Üye Devletleri dokunulmazlığı sona erdirmek için ilgili

yükümlülüklerine uymaya çağırır ve keza soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş

suçları ve gençler de dahil olmak üzere sivillere karşı işlenen diğer korkunç

suçlardan sorumlu olanları soruşturmaya ve kovuşturmaya çağırır;

7. Devletlerin, ilgili uluslararası yasa tarafından belirtildiği şekilde, kendi

sınırları içerisinde yer alan ve kendi yargısına tabi olan tüm bireylerinin -gençler de

dahil olmak üzere- haklarına saygı duyması, desteklemesi ve koruması gerektiğini

yineler ve keza her devletin halklarını soykırımdan, savaş suçlarından, etnik

temizlikten ve insanlığa karşı suçlardan korumak için birincil sorumluluk taşıdığını

yeniden yineler;

8. Üye Devletleri silahlı çatışmalarda gençleri şiddetten korumaları için

teşvik eder ve tüm tarafları, insan ticareti yanı sıra her türlü cinsel ve cinsiyete

dayalı şiddeti ortadan kaldırmaları için teşvik eder;

9. Gençliğin, gençlerin şiddet, terörizm, yabancı düşmanlığı ve her türlü

ayrımcılık eylemlerine katılmalarını engellemeyi amaçlayan bir barış, hoşgörü,

kültürlerarası ve dinlerarası diyalog kültürünü geliştirmedeki rolünü kabul eder ve

terörist söylemlere karşı koyma çabalarının, gençlik ve gençlik öncülüğündeki sivil

toplum da dahil olmak üzere çok çeşitli aktörlerle ilişki kurularak fayda

sağlayabileceğini tekrarlar;

10. Gençlik ve gençlik öncülüğündeki sivil toplumun da barışı inşası ve

barışı sürdürme teşebbüslerinde önemli bir rol oynayabileceğini kabul eder;

11. Devletlerin gençler dahil tüm bireylerin insan haklarına ve temel

özgürlüklerine saygı duyma, bunları geliştirme ve koruma yükümlülüğünü ve

devletin adalete eşit erişimi sağlama ve hukukun üstünlüğü sağlayan kurumların

bütünlüğünü koruma yükümlülüğünü; devletin barış ve güvenlik konusunda çalışan

gençler için güvenli ve fırsat veren bir ortamı teşvik etme yükümlülüğünü yineler;

12. Üye Devletlere, eğitim kurumlarını her türlü şiddette n arınmış alanlar

olarak korumaya ve dışlanmış gençler de dahil olmak üzere tüm gençlerin bu

alanlara erişebilmesini sağlamaya ve genç kadınların eğitim haklarından eşit şekilde

yararlanmalarını ele almak için adım atmaya çağırır;

13. Gençler için sosyal ve ekonomik kalkınma dahil barış inşası çabalarına

olumlu katkıda bulunacak politikalar geliştirmenin, yerel ekonomileri büyütmek için

tasarlanmış projeleri desteklemenin ve gençlere istihdam fırsatları ve mesleki eğitim

sağlamanın, onların eğitimlerini geliştirmenin ve genç girişimciliği ve yapıcı politik

katılımı desteklemenin önemini vurgular;

14. Üye Devletleri, çatışma ve çatışma sonrası durumlarda siyasi, mali,

teknik ve lojistik desteklerinin, gençlerin barış çabalarına katılımını ve ihtiyaçlarını

nasıl dikkate aldığını uygun şekilde değerlendirmeye teşvik eder;

15. Barış İnşası Komisyonu’na, barışı inşa etmek ve sürdürmek için gençleri

anlamlı bir şekilde ulusal çabalara dahil etmenin yollarını tartışmalarına ve

tavsiyelerine dahil etmesini tavsiye eder;

16. Genel Sekreter ve Özel Elçilerini, barışın ve güvenliğin korunması, barış

inşası ve barışın sürdürülmesi ile ilgili tartışmalarda gençlerin görüşlerini dikkate

alma hususunda ve genç kadınların dahil edilmesine özellikle dikkat ederek,

gençlerin karar alma düzeylerine eşit ve tam katılımını kolaylaştırma hususunda

teşvik eder;

17. Ayrıca uygun bölgesel ve alt-bölge organları, özellikle gençlere yönelik

politikalar ve programlar geliştirmeyi ve uygulamayı düşünme hususunda ve yapıcı

katılımlarını kolaylaştırma hususunda teşvik eder:

18. Uygun olduğu durumlarda, gençlik öncülüğündeki örgütler de dahil

olmak üzere sivil toplumu, ülkelere özgü hususlar ve ilgili tematik alanlar hakkında

Konsey’e bilgi vermeleri için davet etme niyetinde olduğunu ifade eder;

19. Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerini, Raportörleri ve Genel Sekreter’in

Gençlik Elçisi dahil olmak üzere, Genel Sekreter’in Özel Elçilerini ve Temsilcilerini

silahlı çatışmalar sırasında ve çatışma sonrası durumlarda gençlerin ihtiyaçlarına

ilişkin koordinasyonlarını ve etkileşimlerini geliştirme hususunda destekler;

20. Genel Sekreter’den, uygun olduğu hallerde, silahsızlanma, terhis ve

yeniden entegrasyon süreçleri ve toplumda şiddetin azaltılması gibi b irbiriyle

bağlantılı programlar dahil olmak üzere, gençlerin barış süreçlerine katılımına

yönelik kaydedilen ilerlemeye ilişkin bilgileri de Güvenlik Konseyi’ne sunacağı

rapora dahil etmesi hususunda değerlendirme yapmasını talep eder;

21. Genel Sekreter’in, gençliğin Birleşmiş Milletler çalışmalarına katılımını

genişletmek için iç mekanizmaları değerlendirmesini tavsiye eder

22. Genel Sekreter’den en geç Mayıs 2020’ye kadar Konsey’e bu kararın ve

2250 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin bir rapor sunmasını talep eder;

23. Bu konuyu aktif olarak gündeminde tutmaya karar verir.

Important Notice (ENG / TR): This is not an official translation / Bu Metin, resmi çeviri değildir.

Pdf versiyonunu indirmek için tıklayın.