2535 Sayılı Karar

Güvenlik Konseyi tarafından 14 Temmuz 2020 tarihinde 8748. sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Güvenlik konseyi,

2250 ve 2419 sayılı kararlarının ve 12 Aralık 2019 Başkanlık Açıklamasının (S/PRST/2019/15) tam olarak uygulanmasına olan bağlılığını yineleyerek,

Kadın, Barış ve Güvenlik’e dair 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2246 (2015), 2467 (2019) ve 2493 (2019) sayılı kararlar ile Başkan’ın bütün ilgili konuşmalarını hatırlatarak,

Aynı zamanda Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunmasına ilişkin 1265 (1999), 1674 (2006) ve 1894 (2009) sayılı kararları hatırlatarak,

Barış inşası üzerine olan 1645 (2005), 2282 (2016) ve 2413 (2018) sayılı kararlarla birlikte; Başkan’ın çatışma sonrası barış inşası (S/PRST/2012/29 ve S/PRST/2015/2) ve barışın sürdürülmesine dair açıklamalarını (S/PRST/2016/12) hatırlatarak,

Ayrıca terörizmle mücadeleye ilişkin 2178 (2014), 2195 (2014), 2354 (2017), 2398 (2017), 2396 (2017), 2462 (2019) ve 2482 (2019) kararlarıyla beraber Başkan’ın ilgili açıklamalarını (S/PRST/2015/11 ve S/PRST/2020/5) hatırlatarak,

Birleşmiş Milletlerin, sonraki nesilleri savaş felaketine karşı korumak ve desteklemek için olan temel kararlılığını gerçekleştirme dirayetini teşvik etmenin ve önleyici diplomasiyi, arabuluculuk ve iyi niyetleri, barışı korumayı, inşa etmeyi ve sürdürmeyi vurgulamanın önemini yeniden teyit ederek,

Gençliğin, sürdürülebilirliğin, kapsayıcılığın ve barış inşasındaki başarının kilit tarafı olarak, barış ve güvenliğin desteklenmesinde ve devam ettirilmesinde; çatışmaların önlenmesinde ve çözülmesinde sunabileceği önemli ve olumlu katkıları yineleyerek,

Bugünkü genç neslin dünyanın şimdiye kadar sahip olduğu en büyük genç nesil olduğunu ve silahlı çatışmalardan etkilenen ülkelerin nüfusunun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu kabul ederek,

Bu kararda “gençlik” kavramının “18 – 29 yaş arasındaki insanlar” olarak tanımlandığını fakat Genel Kurul Kararlarındaki (A/RES/50/81 ve A/RES/56/117) gençlik tanımı da dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kavramın tanımının çeşitlenebileceğini de not ederek,

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin uluslararası barışın ve güvenliğin devam ettirilmesine ilişkin prensiplerini, amaçlarını ve bu sözleşme altında Güvenlik Konseyi’nin öncelikli sorumluluklarını akılda tutarak,

Mülteciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere siviller arasında silahlı çatışmalardan olumsuz etkilenenlerin büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğuna ve gençlerin eğitime ve ekonomik fırsatlara erişiminin kesintiye uğramasının kalıcı barış ve uzlaşma üzerinde dramatik bir etkiye sahip olduğuna dair endişesini ifade ederek,

Gençlerin kalıcı barışın şekillendirilmesi ve adalet ve uzlaşıya katkıda bulunması süreçlerine aktif katılımının olması gerektiğini ve geniş genç nüfusun, kapsayıcı politikalar sağlandığı takdirde, kalıcı barış ve ekonomik refaha destek verebilecek eşsiz bir demografik pay teşkil edeceğini kabul ederek,

Genç kadınlar, göçmenler ve silahlı çatışmada veya sonrasında yerinden edilmiş gençler başta olmak üzere bütün gençliğin korunmasının ve barış süreçlerine katılımlarının uluslararası barışın ve güvenliğin tanıtımında ve sürekliliğinde anlamlı katkıları olacağını ve bunların çatışma çözümünü ve barış inşasını amaçlayan etraflı herhangi bir stratejinin önemli bileşenleri olması gerektiğini kabul ederek,

Özellikle çatışmanın önlenmesi ve çatışmanın tüm aşamalarında sorunun temel nedenlerinin ele alınması yoluyla barışı tesis etmek ve sürdürmek için kapsamlı bir yaklaşımın önemini vurgulayarak,

Barış inşası ve sürdürülmesi için öncelikleri, stratejileri ve aktiviteleri tanımlamanın, ilerletmenin ve yönetmenin ulusal hükümetlerin ve yönetimlerin birincil sorumluluğu olduğunu yeniden doğrulayarak; Gençlerin ırk, renk, cinsiyet, dil, engellilik, din veya inanç, siyasi görüş, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya herhangi bir statü temelli ayrımcılığa uğramadan, tam, anlamlı ve etkili katılımını sağlayan bir kapsayıcılığın, toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaçlarının hesaba katılmasını temin etmek amacıyla, barış süreçlerinin ve hedeflerin ilerlemesinin anahtarı olduğunu teyit ederek,

Gençliğin terörizme yol açan şiddetli aşırıcılığa ve terörizme karşı değişimin öznesi olarak oynayacakları önemli rolü yineleyerek,

Gençlerin, özellikle genç kadınların, karar alma süreçlerine katılımlarını ve kapasitelerini sınırlayan yapısal bariyerler, insan hakları ihlalleri ve özellikle kaliteli eğitim yoluyla, sürece dahil olmalarını kolaylaştırmak için yapılan yatırımların yetersiz kalması da dahil olmak üzere temel zorlukların hala devam ettiğini kabul ederek,

2250 sayılı kararın beşinci yıldönümünün; 1325 sayılı kararın yirminci yıldönümünü; Birleşmiş Milletler barış inşası mimarisinin gözden geçirilmesini; Eylem On Yılı’nın başlamasını ve Sürdürülebilir Kalkınma için teslim edilmesini; Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın Eylem Platformu’nun yirmi beşinci yıldönümünü; Birlemiş Milletlerin yetmiş beşinci yıldönümünü; gençlerin eşsiz rolünün vurgulamak ve dünyayı ve geleceği şekillendirmedeki seslerinin ve perspektiflerinin gücünü arttırmak için önemli bir fırsat sunan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin kabulünün beşinci yıldönümünü kabul ederek,

Ulusal hükümetlerin, bölgesel ve uluslararası organizasyonların, gençliği barışı inşa etmeye ve sürdürmeye dâhil etmek için devam eden çalışmalarını tasdik ederek,

Toplum merkezli sivil toplum, gençlik, kadın, barış inşacıları ve ilgili özel sektör, akademi, düşünce kuruluşları, medya ve kültürel, eğitimsel ve dini liderler dahil olmak üzere sivil toplumun terörizmin tehditlerine karşı farkındalığı arttırarak ve bu tehditlerle daha etkili bir şekilde mücadele ederek barış inşasındaki ve sürdürülmesindeki önemini kabul ederek,

Genel Sekreterliğin, barış ve dayanıklılık inşası üzerine belirli bir önceliği de dâhil ederek, Birleşmiş Milletler sistemi için bir yol haritası sağlayan ve 2250 (2015) ve 2419 (2018) kararlarıyla direkt olarak uyumlu olan Birleşmiş Milletler Gençlik 2030 Stratejisi’ni takdirle not ederek,

Ayrımcılık ve şiddeti bütün formlarıyla devam ettiren toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri de dâhil olmak üzere, gençlerin, özellikle genç kadınların, onları belirli bir riske atan, karşı karşıya kaldıkları zorlukları kabul ederek; Kadınların çatışmanın önlenmesindeki, çözülmesindeki ve barış inşasındaki hayati rolü göz önünde bulundurulduğunda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinin ve kadınların güçlendirilmesinin, kadınların barış süreçlerinin her aşamasına tam, eşit ve etkili katılımları için kritik olduğunu vurgulayarak; Kadınların, bakış açılarını ve ihtiyaçlarını dikkate almak amacıyla, iyileşen toplumun dokusunu yeniden tesis etmede ve çatışma sonrası stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında oynayabilecekleri kilit rolü yeniden teyit ederek,

Eğitim hakkını ve bunun barış ve güvenliğin sağlanmasına katkısını yineleyerek ve ayrıca evrensel ve kapsayıcı eğitim ve öğretime yapılan yatırımın, devletlerin gençliğin anlık ve uzun vadeli gelişimini sağlamak için yapabileceği önemli bir politika yatırımı olduğunu da kabul ederek ve kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli örgün ve yaygın eğitime erişimin gençlerin ilgili becerileri edinmesini ve kapasitelerini geliştirmesini sağlayan önemli faktörler olduğunu tekrarlayarak,

Genel Sekreterliğin 2 Mart 2020’deki ilk raporunu (S/2020/167) ve onun önerilerini; ayrıca Gençlik Barış ve Güvenlik üzerine yapılmış bağımsız ilerleme çalışması “The Missing Peace – Kayıp Barış”ı not ederek,

1. Bütün ilgili aktörleri gençliğin çatışmanın önlenmesi ve çözülmesi için barış anlaşmalarının müzakere edildiği ve uygulandığı barış süreçlerindeki kapsayıcı temsillerini arttırma yollarını düşünmeye; aynı zamanda, marjinalleştirilmelerinin sürdürülebilir bir barış inşasına zararlı olduğunu kabul ederek, gençlerin tam, etkili ve anlamlı katılımını sağlamaya çağırır.

2. Devletlerin insan haklarına ve gençler dâhil olmak üzere bütün bireylerin temel özgürlüklerine saygı duyma, onları destekleme ve koruma; adalete eşit ulaşımı sağlama ve hukukun üstünlüğünü koruma; sivil ve politik alanı koruyarak ve nefret söylemini ve şiddete teşviki cezalandırarak, gençlik için imkan tanıyan ve güvenli bir ortam geliştirme zorunluluklarını yeniden teyit eder.

3. Silahlı çatışmaların bütün taraflarını gençliği de içeren bütün sivilleri korumaya ve diğerlerinin yanı sıra Cenevre Sözleşmesi (1949) ve buna ilişkin Ek Protokoller (1977) dâhilinde uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine katı bir şekilde uymaya davet eder.

4. Ayrıca Üye Devletleri silahlı çatışmalarda gençleri şiddetten korumaları için teşvik eder ve tüm tarafları, insan ticareti yanı sıra her türlü cinsel ve cinsiyete dayalı şiddeti ortadan kaldırmaları için teşvik eder.

5. Üye devletleri farklı arka plandan gelen genç aktörlerin tanındığı ve şiddeti engelleyecek aktivitelerin uygulaması ve sosyal uyumu desteklemesi için gerekli destek ve korumanın sağlandığı; gençliğin kendi çalışmalarını silahlı çatışma koşulları dâhil olmak üzere hiçbir yersiz müdahalenin olmadığı, bağımsız bir şekilde yürütecekleri; kendilerine karşı olan tehditleri, tacizi ve şiddeti etraflıca ve adil bir şekilde araştıracakları ve faillerin adalete teslim edilmelerini sağlayacakları, kapsayıcı, güvenli, imkân sağlayan ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir ortam için olanak sağlamaya teşvik eder.

6. Ayrıca Üye Devletleri dokunulmazlığı sona erdirmek için ilgili yükümlülüklerine uymaya çağırır ve keza soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve gençler de dahil olmak üzere sivillere karşı işlenen diğer korkunç suçlardan sorumlu olanları soruşturmaya ve kovuşturmaya çağırır.

7. Uluslararası hukukun ilgili zorunluluklarına (özellikle terörle başarılı mücadele çabalarının önemli bir parçası olarak uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insani hukuk) uyum sağlarken, gençlik için politikalar yaratarak, gençliğe şiddete varan radikalleşmeye ve terörist güçlenmeye karşı dayanıklılığı kuvvetlendirmeleri için fırsatlar yaratmanın önemini vurgular.

8. Gençler için sosyal ve ekonomik kalkınma dahil barış inşası çabalarına olumlu katkıda bulunacak politikalar geliştirmenin, yerel ekonomileri büyütmek için tasarlanmış projeleri desteklemenin ve gençlere istihdam fırsatları ve mesleki eğitim sağlamanın, onların eğitimlerini geliştirmenin ve genç girişimciliği ve yapıcı politik katılımı desteklemenin önemini vurgular.

9. Dijital alanın, çatışmadan etkilenmiş bağlamlar da dahil, diyalog ve karar alma süreçlerinde hesap verebilirlik ve şeffaflık için yenilikçi katılım imkanları sağladığını; fakat aynı zamanda internete ulaşımdaki eşitsizliklerin yaygın bir şekilde devam ettiğini ve internetin ve sosyal medyanın yanlış bilginin ve terörist ideolojilerin yayılması amacıyla kullanılabileceğini; genç aktivistlerin tehdit edilip saldırıya uğrayabileceğini; küreselleşmiş bir toplumda, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin terörist amaçlar için teröristler ve onların destekçilerinin artan kullanımı hakkındaki kaygısını dile getirerek kabul eder ve Üye devletleri, insan haklarına, temel özgürlüklere ve uluslararası hukuk kapsamındaki diğer zorunluluklara saygı duyarken, teknolojinin, iletişimin ve kaynakların terörist eylemler için kullanılmasına karşı teröristleri engellemek için işbirliği içinde hareket etmeleri için cesaretlendirir.

10. Gençlerin, insani planlama ve müdahaleye anlamlı katılımının insani yardımın etkisini geliştirmede temel olduğunu ve genç insanların, COVID-19 pandemisi de dahil olmak üzere, hayatlarını ve geleceklerini etkileyen halk sağlığı zorluklarıyla beraber giderek artan sürekli ve şiddetli hava olaylarına ve doğal afetlere karşı hazırlanması ve karşılık üretmesi için ulusal, yerel ve topluluk bazlı kapasitelerin güçlendirilmesinde oynayacağı biricik rolü kabul eder ve bu anlamda, Üye Devletleri gençlerin karar alma süreçlerine dâhil olmaları ve desteklemeleri için cesaretlendirir.

11. Üye Devletleri, engelliler ve çatışmada cinsel şiddete maruz kalmış mağdurlar da dahil olmak üzere, silahlı çatışmadan sağ kalan bütün gençleri, kaliteli eğitime erişim, sosyo-ekonomik destek ve mesleki eğitim gibi beceri geliştirme sağlayarak, fiziki ve psikolojik iyileşmeyi ve yeniden sosyal entegrasyonu destekleyerek sosyal ve ekonomik hayatlarına devam etmeleri için uygun tedbirleri almaya çağırır.

12. Üye Devletlere, eğitim kurumlarını her türlü şiddetten arınmış alanlar olarak korumaya ve dışlanmış gençler de dahil olmak üzere tüm gençlerin bu alanlara erişebilmesini sağlamaya ve genç kadınların eğitim haklarından eşit şekilde yararlanmalarını ele almak için adım atmaya çağırır.

13. Üye Devletleri, gençleri çatışmadan dolayı yıkıma uğramış alanların yeniden yapımı sürecine anlamlı katılımı için cesaretlendirmek; mültecilere, ülkesinde yerinden edilmiş insanlara ve savaş mağdurlarına yardım getirmek ve barışı, uzlaşıyı ve iyileşmeyi desteklemek için adımlar atmaya çağırır.

14. Üye Devletleri, bölgesel ve alt bölgesel organizasyonları, gençlik için politikalar ve program geliştirmek ve uygulamak; gençler ve gençlik örgütleri ile beraber katılımcı süreçler yoluyla gençlik, barış ve güvenliğe atfedilmiş yerel, ulusal ve bölgesel yol haritaları ile yapıcı katılımlarını kolaylaştırmak; genç insanlarla birlikte izleme, değerlendirme ve koordine etme yoluyla bunların uygulanışını sürdürmek için cesaretlendirir.

15. Barış İnşası Komisyonu’nun barış inşasındaki ulusal sahipliği ve liderliği prensiplerini yeniden teyit ederken; komisyonun gençlik, barış ve güvenlik gündemini ilerletme çabalarını ve genç barışı inşacılarını desteklemek için artan katılımını ve gençleri barışı inşa etmek ve sürdürmek için varolan ulusal, bölgesel ve uluslararası çabalara anlamlı bir şekilde katmanın yolları da dahil olmak üzere tartışmalarına ve tavsiyelerine dahil etmesini içtenlikle karşılar ve Barış İnşası Komisyonu’nu barış inşası ve sürdürülmesini için harcanan çabaların planlanmasında ve istikrarında genç insanlarının önemli barış temin edici rolünü ve gençlerin yürüttüğü organizasyonların katılımını ve görünümünü desteklemeye; bunlardan edindiği gözlemleri ve önerileri Güvenlik Konseyi’nin dikkatine sunmaya devam etmesi için cesaretlendirir.

16. Üye Devletleri, bölgesel organizasyonları ve barışı koruma ve özel siyasi misyonları da dâhil olarak Birleşmiş Milletler sistemini, genç insanlarla beraber kapsayıcı bir ortaklık yoluyla 2250 (2015), 2419 (2018) ve bu kararın uygulanmasına katılımlarını koordine etmeye ve arttırmaya; gençlik, barış ve güvenlik ile ilgili kapasiteleri sağlamaya çağırır ve bu anlamda, Genel Sekreterlik Ofisi Gençlik Delegesi, 2250, 2419 ve bu kararın uygulanmasını takip ederken, Birleşmiş Milletler sisteminin gençlik, barış ve güvenlik aktivitelerinin uyumu ve koordinasyonunu desteklemek için cesaretlendirir.

17. Üye Devletleri, gençliğin yürütücüsü olduğu veya gençleri konu alan organizasyonlar için erişilebilir kaynak sağlamak dahil, gençlik, barış ve güvenlik ajandasının uygulanması için uygun fonları arttırmayı göz önünde bulundurmaları için cesaretlendirir.

18. Uygun olduğu durumlarda, gençlerin önderlik ettiği organizasyonlar ve genç barış inşacıları da dâhil olmak üzere, sivil toplumu ülkeye özgü hususlarda ve ilgili tematik alanlarda Konsey’e brifing vermeye ve yerel gençlikle, gençlerin önderliğindeki kuruluşlarla, genç barış inşacılarıyla etkileşimli ve kapsayıcı alanda toplantılar yapmaya davet etmeye devam etme niyetini ifade eder.

19. Genel Sekreterlik Gençlik Elçisi ve ofisi ile Birleşmiş Milletlerin, Raportörlerin, Özel Delegelerin, Genel Sekreterlik temsilcilerinin ve yerel koordinatörlerin ilgili işlerinin, gençlerin barış ve güvenliğin geliştirilmesindeki temel rolünün tamamıyla tanınması ve desteklenmesini sağlayarak, 2250 kararının beş ayağının (katılım, koruma, önleme, ayrılma ve yeniden entegrasyon) doğrultusunda gençlik, barış ve güvenlik ajandasının uygulanmasındaki rollerini tanır ve ayrıca, onları bölgesel organizasyonları dâhil ederek, gençliğin silahlı çatışmalar boyunca ve çatışma sonrası durumlarda ortaya çıkacak rol ve ihtiyaçları kapsamında koordinasyon ve etkileşimini geliştirmeye devam etmeleri için cesaretlendirir.

20. Genel Sekreter ve Özel Elçilerinden, barışın ve güvenliğin tesis edilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili tartışmalara gençlerin, özellikle genç kadınların hiçbir ayrım ve ayrımcılık gözetmeden katılımına dikkat ederek, görüşlerini dâhil etmelerini ve tüm karar alma seviyelerinde gençlerin tam, etkili ve anlamlı katılımını kolaylaştırmalarını talep eder.

21. Genel Sekreter’den, kendi ilgili yetkilerini akılda tutarak, tüm barışı koruma ve diğer ilgili Birleşmiş Milletler misyonları için gençlik, barış ve güvenlik ajandasına uygulanmasına ilişkin rehberlik sağlamasını talep eder ve ayrıca, tüm barışı koruma ve diğer ilgili Birleşmiş Milletler misyonlarını gençlik, barış ve barışa ilişkin bağlama özgü stratejiler geliştirmeye ve uygulamaya davet eder.

22. Genel Sekreter’den, Birleşmiş Milletler sistemi için yeni Ortak Koruma Gündemi’nin bir tarafı olarak, Birleşmiş Milletlerle gençlik ve barış kapsamında yakın ilişkiler kuranlar da dâhil, gençleri korunmasına yönelik özel bir rehber geliştirmesini talep eder.

23. Genel Sekreteri ve ilgili Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nı, kendi yetkileri dahilinde gençlik, barış ve güvenlik ajandasını uygulamak için, Birleşmiş Milletler’in çalışmalarına gençlerin katılımını genişletmek için Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde iç mekanizmalar geliştirmeye; kapasite geliştirme ve teknik rehberliği iyileştirme çabalarını iki katına çıkarmaya; gençlik, barış ve güvenlik ajandasını Birleşmiş Milletler stratejik ve planlama belgelerine, çatışma analizlerine, çerçevelerine, girişimlerine ve rehberlik araçlarına, küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde entegre etmeye teşvik eder.

24. Genel Sekreter’den, gençlikle ilgili ayrıştırılmış ilgili verileri mevcut yetki alanlarına dâhil etmenin yanı sıra; gençlerin barış süreçlerine katılımına yönelik kaydedilen ilerleme dâhil olmak üzere, tematik ve coğrafi raporların, Konsey için verilen düzenli brifinglerin silahlı çatışma bağlamında gençlerle ilgili konularda bilgi ve ilgili tavsiyeleri içermesini talep eder.

25. Genel Sekreter’den, gençlerin ve gençlik organizasyonlarının yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış inşası ve sürdürülmesine ve programa ait aktivitelere mevcut kaynaklar, kapasiteler ve uzmanlar dâhilinde katılımlarının, gençlik, barış ve güvenlik ajandasının hızlandırılmış uygulaması için mevcudiyetini sağlamasını talep eder.

26. Genel Sekreter’den Güvenlik Konseyi’ne 2250 sayılı, 2419 sayılı kararların ve bu kararın uygulanmasına ilişkin iki yıllık bir rapor sunmasını talep eder.

27. Bu konuyu aktif olarak gündeminde tutmaya karar verir.

Important Notice (ENG / TR): This is not an official translation / Bu Metin, resmi çeviri değildir.

Pdf versiyonunu indirmek için tıklayın.